Závislí na Božom vedení a múdrosti: Kanada

Modlime sa prosím za vedúci tím organizácie Wycliffe Kanada. Prosme Pána, aby ich obdaril potrebnou múdrosťou a zručnosťami, nakoľko práve teraz hľadajú Jeho vedenie v oblasti priorít pre svoju strategickú a taktickú činnosť vo svojej službe. Modlime sa, aby rozhodnutia, ktoré spravia v oblasti manažmentu boli pozitívnym prínosom. Predkladajme na modlitbách taktiež nových pracovníkov z Kanady , aby im Pán pomáhal počas toho, ako s Božou pomocou vytvárajú okruh modlitebných a finančných partnerov a pripravujú sa na úlohy, ktoré sú pred nimi na misijnom poli. Modlime sa aj o Božie povzbudenie a vedenie pre tých, ktorí uvažujú o spoluprácu s Wycliffe Kanada v budúcnosti.

Napredovanie aktivít spojených s prekladom Biblie: Americký svetadiel

Päť jazykových komunít v jednej z problematických oblastí Amerického svetadielu privítalo novo preložené Evanjelium podľa Lukáša vo svojich vlastných jazykoch. Modlime sa o to, aby sa Božie Slovo stalo katalyzátorom zmeny v mnohých ľudských životoch a aby sa Pánova cirkev rozvíjala a rástla. Modlime sa taktiež za tímy prekladateľov, ktoré sa momentálne zameriavajú na preklad Knihy Skutkov apoštolských do týchto jazykov. Zároveň chváľme Pána za to, že viac ako 30 účastníkov absolvovalo základné kurzy lingvistiky v dvoch rozdielnych kútoch krajiny. Prosme o to, aby Pán viedol týchto študentov, aby sa mohli plne zapojiť do práce na preklade Božieho Slova na Božiu slávu.

Ešte 62 kapitol: Peru

Príslušníci národnostnej skupiny v Peru, hovoriaci jazykom Eastern Apurímac Quechua túžia mať celú Bibliu preloženú do svojho jazyka. Aby sa tak stalo, prekladateľom zostáva preložiť spolu len 62 kapitol, a potom hotový preklad podrobiť konečnej revízii a korektúre. Tento cieľ je dosiahnuteľný. Členovia asociácie AIDIA* sa tešia z toho, že ich služba prináša zmenu do životov ľudí a Písmo sa stáva dostupné v ich rodnom jazyku. Modlime sa teda o silu, múdrosť, ochranu a vytrvalosť pre tím, ktorý pracuje na dokončení prekladu do jazyka Eastern Apurímac Quechua. Prosme o Božie požehnanie pre ich prácu.

*AIDIA – Medzidenominačné združenie pre všestranný rozvoj Apurímac-u

Workshopy zamerané na sprostredkovanie posolstva Biblie prostredníctvom príbehov: Jamajka

Wycliffe Karibská oblasť bol hostiteľom workshopov, zameraných na ústne podanie posolstva Biblie prostredníctvom príbehov (OBS), ktoré mali slúžiť ako predpríprava pre začatie projektu na preklad Starej zmluvy pre oblasť Jamajky. Udialo sa tak v dvoch centrách pre vysokoškolské vzdelávanie na Jamajke, a to v auguste na United Theological College v oblasti West Indies a Northern Caribbean University v septembri. Vďaka Pánovi za prednášajúcich z organizácie Seed Company a enormný záujem zo strany účastníkov týchto workshopov, z ktorých boli obidva hojne obsadené. Prosme Pána, aby inšpiroval účastníkov pripojiť sa k tímu prekladu Starej zmluvy pre oblasť Jamajky, prípadne k tímu ústneho podania posolstva Biblie pomocou príbehov (OBS).

Hodnota jazyku a kultúry: Mexiko

Organizácia UNTIMexiku organizuje miestny kongres pod názvom “La Palabra“ (Slovo). Kresťanskí vedúci z pôvodných indiánskych obyvateľov budú mať možnosť dozvedieť sa, ako napreduje preklad Biblie v ich jazykoch a taktiež vyjadriť vďačnosť za svoju identitu z perspektívy Biblie. Členovia organizácie UNTI mnohokrát zažili, ako Boh uzdravil srdcia miestnych ľudí, keď po prvý krát v živote počuli, že Bohu na nich záleží a rozumie ich materinskému jazyku. Modlime sa, aby účastníci porozumeli skutočnosti, že ich jazyky majú hodnotu a že Boh chce prakticky slúžiť v ich kultúre. Počas počúvania Božieho slova a spievania chválospevov, modlime sa o to, aby účastníci porozumeli, aké dôležité je byť cirkvou pôvodných amerických obyvateľov, ktorá číta Písmo, chváli Pána a má potešenie z Božieho slova vo svojom vlastnom jazyku.

Výročné stretnutie používateľov „Proclaimer“: Jamajka

Digitálny prehrávač s názvom Proclaimer bol vyvinutý organizáciou Faith Comes by Hearing a obsahuje audio nahrávky Písma. Organizácia Wycliffe Caribbean organizuje výročné stretnutie používateľov „Proclaimer“, počas ktorého odznejú svedectvá, prezentácie a účastníci budú mať zároveň možnosť zapojiť sa do aktivít, zameraných na použitie tohto digitálneho prehrávača. Ďakujme Pánovi za všetkých, ktorí sa zúčastnili stretnutia v septembri na Jamajke: cirkevných vedúcich, učiteľov nedeľnej besiedky, pracovníkov Child Evangelism Fellowship (u nás známa ako Detská misia) a všetkých tých, ktorí sa zaoberajú prekladom a nahrávaním Novej zmluvy v audio forme pre oblasť Jamajky. Modlime sa taktiež aj za jedenásť ľudí, ktorí vyjadrili záujem stať sa vedúcimi skupiniek biblického štúdia formou počúvania audio nahrávok. Prosme Pána, aby inšpiroval a použil učiteľov nedeľnej školy, ktorý vyjadrili záujem využívať pri svojom vyučovaní Jamajčinu.

Školenie pre medzikultúrnu prácu: USA

Poslaním Dallas International University (DIU) (predtým Graduate Institute of Applied Linguistics) je zabezpečiť pre študentov rôznorodé možnosti vzdelávania a výskumu. Skúsený tím profesorov ponúka vzdelávanie v oblasti lingvistiky, jazyku a kultúry, antropológie, gramotnosti, prekladu, svetového umenia, Islamistiky a medzinárodnej služby. Študenti zo Spojených štátov amerických na DIU získajú zručnosti ako zvládnuť efektívne cudzí jazyk a kultúru. Naučia sa byť súčasťou národnostných a lingvistických spoločenstiev, aby naplnili ciele spojené s jazykom a kultúrou, ako sú napríklad preklad Biblie a rozvoj gramotnosti. Predložme v našich modlitbách Pánovi študentov DIU, ktorí hľadajú Božie vedenie ako využiť svoj tréning a zručnosti v Jeho misii.

Ďakujeme!

Prajeme Vám požehnaný týždeň.

 

Posledná úprava (Pondelok, 18 November 2019 11:28)