• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Modlitebné podnety na tento týždeň

Silný tím: Indonézia
Modlite sa, prosím, za každodenné Božie posilňovanie vedenia tímu organizácie Kartidaya v Indonézií. Nech ich usmerňuje Božia múdrosť a jednota. Modlime sa, nech im je vzorom slúžiace vedenie Pána Ježiša. Modlite sa tiež za mentoring nového vedenia, aby vďaka nemu rástli v poznaní a aplikovaní Božej múdrosti. V súčasnosti slúži tento tím viac ako štyridsiatim jazykovým skupinám. Nech všetka ich práca a úsilie aj naďalej pomáha premieňať mnoho životov pre Pána.

Modlite sa za pokoj: Juhovýchodná Ázia
Správy o udalostiach v juhovýchodnej Ázii môžu vyvolávať znepokojenie a pochybnosti o Božom pokoji. Modlite sa, aby v tomto období strachu veriaci ľudia šírili dobrú správu o nádeji, milosti a láske v Ježišovi Kristovi. Modlite sa slovami Písma z Listu Filipanom 4: 6 – 7 „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.”

Komunikačný workshop: Ázia, Tichomorie
Účastníci z najmenej desiatich organizácií Wycliffe Global Alliance v oblasti ázijského Tichomoria sa zúčastnia komunikačného workshopu o spracovávaní a podávaní správ. Workshop sa bude konať 18. až 20. júla v thajskom Bangkoku. Účastníci sa budú vzájomne učiť v troch hlavných oblastiach: preklad Biblie, celosvetový misijný kontext misio Dei (Božia misia) a komunita. Budú diskutovať aj o otázke, akú správu by mali v súčasnosti niesť svetu. Modlite sa za kľúčových usporiadateľov Dawna a Ling. Prosím, modlite sa za bezpečnosť pri cestovaní a pripravenú myseľ a srdce každého účastníka.

Modlite sa za ochranu: Južná Ázia
Prosím, modlite sa za veriacich v istej krajine južnej Ázie, aby boli naďalej citliví na vedenie Svätého Ducha a verní Božiemu Slovu počas učenia ďalších učeníkov vo svojej krajine. Pamätajte na svojich modlitbách na ľudí vo vedúcich pozíciách, nech majú vo vedení odvahu a múdrosť. Nech je Božie Slovo ich povzbudením a dáva im silu ísť ďalej aj keď sa vyskytnú ťažkosti.

Božie povzbudenie a vedenie: Južná Ázia
V zmysle textu z Prvého listu Korinťanom sa, prosím, modlite za istý jazykový tím, ktorý sa modlí za začatie nového projektu: „...aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku.” Prosím, modlite sa za plánovanie projektu v jazykovej skupine v severovýchodnej oblasti jednej krajiny v južnej Ázii. Nevie sa o žiadnych veriacich, ktorí by tu žili. Modlite sa za Božie vedenie a milosť pre ľudí v tíme, ktorí sa podriaďujú Božiemu plánu.

Film "JEŽIŠ" je dokončený: Filipíny
Chváľte Boha za dokončenie filmu JEŽIŠ v jazyku Inonhan, ktorý sa používa na juhu Filipín. Modlite sa za Božiu múdrosť a vedenie pre tím, ktorý v októberi 2017 pripravuje premiéru tohto filmu. Nech Pán pripraví srdcia ľudí Inonhan prijať posolstvo spásy. Modlime sa za hojnú žatvu.

Prípravy na 50. výročie: Japonsko
Chváľte Boha za Jeho päťdesiatročnú vernosť voči Wycliffe Japan. Modlite sa za prípravy ich slávnosti v roku 2018. Naďalej sa modlite za Božie vedenie pri výbere nového riaditeľa, ktorý má prebehnúť v júni. Nech sa každý člen organizácie bude môcť zúčastniť volebného procesu. Taktiež sa modlite za hladký priebeh odovzdania funkcie súčasného riaditeľa novému. Nech je Boh oslávený vo všetkých plánovaných aktivitách ústiacich do oslavy ich zlatého 50. výročia.

Ďakujeme!

Prajeme Vám požehnaný týždeň!

Posledná úprava (Pondelok, 26 Jún 2017 08:37)

 

Hľadať