• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Modlitebné podnety na tento týždeň

Príprava na sadzbu 2018: Amerika

Tím prekladateľov v Amerike schválil preklad 13 kníh Novej Zmluvy v roku 2017 a dokončil návrh spevníka, ktorý plánujú používať na vedenie chvál v dedinách. Tím chce získať aj schválenie od prekladateľského konzultanta pre knihy, ktoré sú v procese prekladu, dokončiť finálnu kontrolu Novej Zmluvy s kľúčovými lídrami a pripraviť ju do sadzby počas roka 2018. Modlite sa o vedenie a múdrosť pre tím keď sa budú robiť rozhodnutia ohľadom biblických odkazov, máp, ilustrácií a celkového formátu. Modlite sa, aby sa čo najviac kľúčových lídrov z 10 klanových skupín stretlo vo veľkom meste na posledné čítanie. Modlite sa, aby, bola Nová Zmluva v dedinách akceptovaná. (Prebraté z Finish Line Wycliffe USA 2018).

*Kontrola konzultantom: prekladateľský konzultant  dôkladne prechádza prekladom spolu s tímom. Kontroluje presnosť, jasnosť a prirodzenosť, hľadá na čo sa zabudlo a poukazuje na prípadné cudzie koncepty pre danú kultúru.

Proces prekladu Písma: Juhovýchodná Ázia

Jeden prekladateľský tím v juhovýchodnej Ázii značne pokročil v procese prekladu Písma v roku 2017. Pripravili návrh prekladu Evanjelia podľa Lukáša a knihy Hebrejom, dokončili kontrolu konzultantom* na 1. a 2. liste Korinťanom a Zjavení Sv. Jána. Tiež sa im podarilo vytlačiť knihu Efežanom. Chváľte Pána za to, že brožúra listu Efežanom bola rozdaná v malom miestnom zbore a pastor z nej mohol kázať. Modlite sa, aby táto kniha bola povzbudením pre túto malú skupinu nasledovateľov Krista. Modlite sa, aby im Písmo dalo odvahu žiť v nepriateľskom prostredí, v ktorom sa nachádzajú. (Prebraté z  2018 Wycliffe USA Finish Line.)

*Kontrola konzultantom: prekladateľský konzultant  dôkladne prechádza prekladom spolu s tímom. Kontroluje presnosť, jasnosť a prirodzenosť, hľadá na čo sa zabudlo a poukazuje na prípadné cudzie koncepty pre danú kultúru.

Pozorné oko, sila a múdrosť sú potrebné: Mexiko

Len nedávno dokončil tím prekladateľov veľkú časť dramatizovanej zvukovej nahrávky Písma do jedného jazyka v Mexiku. Sú vo fáze sádzania dokončeného prekladu Novej Zmluvy. Modlite sa, aby mal tím dostatok sily a schopností, keď budú robiť konečné rozhodnutia ohľadom formátu. Pred pripravovanou tlačou musia rukopis podrobiť niekoľkým čítaniam a korekciám. Proste Boha, aby riadil každý aspekt procesu tlače, vrátane dobre fungujúcich tlačiarní, hladkého procesu viazania kníh a bezpečného balenia a zaslania kníh z Južnej Kórey do Mexika. Modlite sa za tých, ktorí plánujú rozdávať Novú Zmluvu a zvukový záznam. Pre distribúciu Písma do vzdialených a ťažko prístupných komunít sú potrebné efektívne stratégie. (prebraté  z 2018 Wycliffe USA Finish Line.)

Seminár pre 10 jazykových skupín: Ruská Federácia

V rámci väčšieho vzdelávacieho projektu sa zástupcovia desiatich menšinových jazykových skupín v Rusku zúčastnia seminára, ktorý sa bude konať 21. – 29. mája. V každom z týchto jazykov existujú nejaké časti Písma, ale väčšina ľudí, korí nimi hovoria, ich aj tak nemôžu čítať. Na seminári sa účastníci budú učiť používať nové technológie (ako sú mobilné aplikácie), aby boli schopní ľuďom sprístupniť biblické texty alebo ich audio nahrávky. Modlite sa, aby účastníci seminára uspeli v používaní týchto technických nástrojov v ich vlastných jazykoch a aby to pomohlo ľuďom rozumieť Písmu a aplikovať ho do svojich životov.

Kontrola prekladu: Kamerun

Členovia jedného prekladateľského tímu v Kamerune pracujú v nebezpečnej oblasti. Konzultant* a exegéta**, ktorí spolupracujú s tímom, žijú ďaleko. Tím potrebuje dobré internetové pripojenie a dobre fungujúce počítače. Modlite sa, aby vytrvali pri používaní systému konzultačných poznámok dostupných v programe Paratext. Tento softvérový program im umožňuje prekonzultovať knihy Písma s konzultantom prostredníctvom internetu pred tým, ako sa stretnú osobne. Modlite sa za kontrolu konzultantom kníh Novej Zmluvy 1. a 2. Timoteovi, Židom, 1. a 2. Tesaloničanom. Ďalšie knihy v poradí na kontrolu sú List Rimanom, Korinťanom, Filemonovi, Jakuba, 1. list Jána a list Júdov. Modlite sa, aby Pán Boh ochraňoval a žehnal radosťou prekladateľov aj ich rodiny. Modlite sa za politický aj duchovný pokoj v regióne, kde sa hovorí týmto jazykom. (prebraté z  2018 Wycliffe USA Finish Line.)

* Kontrola konzultantom: prekladateľský konzultant  dôkladne prechádza prekladom spolu s tímom. Kontroluje presnosť, jasnosť a prirodzenosť, hľadá na čo sa zabudlo a poukazuje na prípadné cudzie koncepty pre danú kultúru.

** Exegetická kontrola má zaručiť presnosť prekladu a jeho vernosť s pôvodným textom tým, že porovnáva preklad s pôvodným gréckym alebo hebrejským textom.

Zvukový záznam Písma: Amerika

Jeden z tímov prekladateľov Biblie chce dokončiť zvukovú nahrávku Novej Zmluvy v jednom jazyku v Amerike. Modlite sa, aby boli jednotliví členovia tímu schopní zapracovať všetko do svojho rozvrhu a dokončiť nahrávky. Modlite sa za Božiu ochranu pre celý tím. Budú pracovať v nestabilnom prostredí s potenciálnymi negatívnymi dôsledkami pre tých, ktorí pôsobia v prekladateľskom tíme. Tí, ktorí predčítavajú jednotlivé pasáže, potrebujú silné a čisté hlasy. Modlite sa za rozsiahlu distribúciu nahrávky po jej dokončení. Modlite sa, aby sa mnohí ľudia, ktorí hovoria daným jazykom, stretli s Pánom Ježišom a našli skutočné zmierenie s Bohom prostredníctvom Kristovej zachraňujúcej milosti. “Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo.” ( List Rimanom, 10:17) (Prebraté z  2018 Wycliffe USA Finish Line.)

Novozmluvné knihy skoncipované: Južná Ázia

Vzdajte vďaku Pánovi za značný pokrok, ktorý v roku 2017 dosiahol prekladateľský tím pre jazyk v južnej Ázii. Vypracovali koncept prekladu Evanjelia podľa Jána, list Kološanom a Hebrejom. Kontrole prekladateľského konzultanta* boli podrobené knihy Rimanom, Evanjelium podľa Jána a 1. list Jánov. Tento rok plánujú vypracovať koncept prekladu knihy Zjavenia a podrobiť kontrole konzultantom Evanjelium podľa Matúša. Modlite sa, aby boli konzultanti k dispozícii, a aby skontrolovali tieto knihy včas. Modlite sa za členov prekladateľského tímu, aby ich Pán Boh ochraňoval od všetkého zlého, dával im silu a odvahu. Malá komunita, ktorá nasleduje Ježiša sa rozrastá. Časti preloženého Písma sú čítané a kázané každý mesiac v malých skupinkách vo viac ako 10 dedinách. Modlite sa, aby mali členovia tejto jazykovej skupiny hlad po Božom Slove a zúčastňovali sa aktivít, kde sa Božie Slovo používa. (prebraté z  2018 Wycliffe USA Finish Line.)

*Kontrola konzultantom: prekladateľský konzultant  dôkladne prechádza prekladom spolu s tímom. Kontroluje presnosť, jasnosť a prirodzenosť, hľadá na čo sa zabudlo a poukazuje na prípadné cudzie koncepty pre danú kultúru.

Ďakujeme!

Prajeme Vám požehnaný týždeň!

Posledná úprava (Pondelok, 21 Máj 2018 09:23)

 

Hľadať