Naše hodnoty

Hodnoty, ktoré si vo Wycliffe Slovakia ceníme sú:

  1. Božia sláva medzi národmi. Naším motívom pre preklad Biblie je, aby ľudia z každého národa mohli nasledovať Boha a dosiahnuť Jeho slávu.
  2. Podobnosť Kristovi v živote a práci. Našou snahou je byť ako Kristus. To sa má prejaviť v spôsobe, ako žijeme a v kvalite práce, ktorú robíme.
  3. Cirkev je centrálnou v Božej misii. Cirkev je poslaná Bohom, aby zvestovala evanjelium a získavala učeníkov zo všetkých národov.
  4. Preložené Božie slovo. Božie slovo premieňa životy, keď je preložené do jazyka, ktorý hovorí do srdca ľudí.
  5. Odkázanosť na Boha. Sme odkázaní na Boha vo všetkom, čo potrebujeme k naplneniu ináč nemožného cieľa, akým je preklad Biblie pre každý národ.
  6. Partnerstvo a služba. Partnersky spolupracujeme s inými, aby sme splnili naliehavú úlohu prekladu Božieho slova pre národy sveta.