Naša vízia

Našou víziou je rastúci počet kresťanov a cirkevných zborov zo Slovenska zapojených do šírenia Božieho slova v celom svete tak, aby do roku 2025 začal preklad Biblie do každého z jazykov, ktoré ho ešte nemajú.

Z lekárskeho hľadiska je vízia niečo nezdravé – ľudia vidia veci, ktoré v skutočnosti neexistujú. Ľudia s vidinami sú zrelí na psychiatriu.
Naša vízia je tiež niečo, čo nie je realitou – aspoň zatiaľ nie. Je to cieľ, za ktorým sa ženieme. Ešte nie sme ani zďaleka tam, ale v našich predstavách má tento cieľ celkom konkrétnu podobu – dá sa odmerať. Len tak totiž budeme vedieť, či sme ho naplnili. Je táto naša vízia reálna alebo je príliš odvážna? Posúďte sami.

Vo svete sa dnes hovorí približne 7 000 jazykmi. Z toho je však len 3 312 takých, ktoré majú nejakú časť Biblie preloženú (z toho 670 jazykov s preloženou celou Bibliou, 1 521 jazykov s preloženou Novou zmluvou a 1 121 s prekladom aspoň jednej biblickej knihy alebo príbehu). Momentálne prebieha preklad Biblie do 2 584 jazykov. Zostáva ešte približne 1 636 jazykov (čo predstavuje 114 miliónov ľudí), v ktorých ešte stále nezačal proces prekladu Biblie.

Dobrou správou je, že odkedy sme prijali túto víziu (v roku 1999) za 18 rokov sa tempo vzniku nových prekladateľských projektov strojnásobilo a každý rok tak v priemere vznikne 75 nových projektov. My však chceme, aby v priebehu nasledovných 8 rokov vzniklo 1636 ďalších projektov, a aby existujúcich 2 584 projektov úspešne pokračovalo a bolo postupne zavŕšených.

Sme príliš odvážni? Vieme, že dosiahnuť túto víziu nie je v ľudských silách. Viac, ako na ľudské sily sa však spoliehame na Božiu pomoc. Vystihuje to článok Johna Wattersa, bývalého výkonného riaditeľa Wycliffe Bible Translators International, ktorý sme preložili a trochu upravili pre slovenského čitateľa.

Vízia 2025 – vízia pre všetkých kresťanov

Dr. John Watters—Výkonný riaditeľ Wycliffe Bible Translators International

Kedy budú mať všetky národy Božie slovo v ich rodnom jazyku? Kedy aspoň uvidia začiatok prekladateľského projektu? Môžeme očakávať, že Boh vykoná niečo neuveriteľné?

Nechceme Boha testovať. Nechceme ani prisahať, že my to dokážeme. Chceme len povedať, že sme pripravení byť Bohu k dispozícii pre čokoľvek, čo chce vykonať v tomto storočí; sme pripravení zmeniť u seba čokoľvek, čo Boh chce zmeniť, tak aby sme mohli priniesť svetlo Božieho slova celému svetu.

Výzvou pre nás je, aby každá národnostná skupina mala aspoň časť Biblie a to čím skôr. Čo je treba urobiť, aby sa aspoň začalo s prekladom Biblie do každého jazyka najneskôr do roku 2025?

Napredovanie v preklade

Dôsledky tejto otázky sú ohromujúce a odpoveď na ňu presahuje naše chápanie! Pozývame vás spolu s nami objavovať, aká bude Božia odpoveď na túto otázku v nadchádzajúcom období.

Aj keď sa postup v preklade za posledné obdobie zrýchlil, ak by sme pokračovali súčasným tempom, posledný projekt prekladu Písma by začal v roku 2150. Je ťažké predstaviť si, že by Boh nechcel, aby sme sa zlepšovali a napredovali. Zvlášť keď sa pozrieme, ako Boh žehnal svojej cirkvi vo svete tým, že jej cez modlitby otvoril nové zdroje, pridal ľudí, financie i nové technológie. Za posledných 27 rokov Jeho cirkev dramaticky vzrástla hlavne v Afrike, v niektorých častiach Ázie, v Latinskej Amerike i v Tichomorí. Ľudia v týchto častiach sveta už nie sú len prijímateľmi Božieho slova. Títo ľudia majú túžbu podať túto správu ďalej ostatným ľuďom.

Máme radosť z toho, ako Boh požehnal preklad Biblie v minulom storočí. V roku 1900 bolo len 522 jazykov, do ktorých bola preložená aspoň nejaká časť z Biblie. Dnes má aspoň nejakú časť Biblie vo svojom jazyku viac ako 3 300 jazykových skupín.

S týmto postupom sa však nemôžeme uspokojiť. Je našou výzvou tento exponenciálny rast ešte zrýchliť v najbližších 8 rokoch. Podľa súčasných odhadov sa vo svete hovorí viac ako 7 000 jazykmi. Z nich viac ako 1 600 stále „čaká“ na preklad Biblie. Veľkosť týchto jazykových skupín sa pohybuje v rozmedzí od niekoľko stoviek ľudí po niekoľko miliónov ľudí, ktorí nemajú preložený ani jediný verš z Písma. Tento fakt nás priviedol k Vízii 2025. Pod víziou rozumieme strategický prostriedok, ktorý nám pomáha vidieť za horizont reality dnešných dní. Vízia nám pomáha snívať a vidieť stav vecí ináč, ako ich môžeme vidieť dnes. Vízia nám pomáha klásť si otázky o súčasnom stave a tak nás vedie ku zmenám.

Čo je Vízia 2025? Vízia 2025 predpokladá, že do roku 2025 môže začať preklad Biblie do každého jazyka, v ktorom zatiaľ neexistuje. Nehovorí sa v nej, že do roku 2025 bude každý preklad zavŕšený. Ale za cieľ si kladieme do tohoto roku začať s projektom prekladu Biblie do každého jazyka. Bezpodmienečne chceme vidieť všetky jazykové skupiny so svojím prekladom Písma čím skôr. To však neznamená, že zanedbáme alebo zľavíme z kvality prekladu. Preklad musí byť verný originálu a zrozumiteľný jednotlivcom z danej jazykovej skupiny.

Prijať takúto víziu nevyhnutne vedie k záveru, že my vo Wycliffe Global Alliance ju nemôžeme dosiahnuť sami. Je nám jasné a priznávame to pred Bohom, že je to nad naše schopnosti. Len On to môže dokonale naplniť. Takáto vízia taktiež predpokladá partnerstvo. Vždy sme vytvárali partnerskú spoluprácu s inými organizáciami po celom svete, ale Vízia 2025 si vyžaduje partnerstvo a vytváranie siete spolupracovníkov úplne novým spôsobom s jazykovými skupinami, národnými cirkvami, seminármi a biblickými školami, misiami, inými biblickými spoločnosťami a výskumno-vzdelávacími zariadeniami. Medzi týchto partnerov patria aj milióny kresťanov a tisíce cirkevných zborov po celom svete. Vízia 2025 je víziou pre všetkých veriacich kresťanov.

Spolupráca na preklade

Ako by si sa aj ty mohol pripojiť…? Ako sa môžeš stať súčasťou tímu, ktorý pracuje na tom, aby sa Božie slovo dostalo ku všetkým národom v čo najkratšom čase?

Zameriame sa na tri spôsoby spolupráce a to na modlitbu, ľudí a finančné zdroje.

Modlitba je nevyhnutným základom k dosiahnutiu tejto vízie. Je to úžasné koľko ľudí je dnes zapojených do modlitebného zápasu za každú jazykovú skupinu vo svete, ktorá ešte nemá preklad Božieho slova. Napriek tomu stále vidíme potrebu ďalších modlitebníkov. Stále je ešte mnoho prekážok, ktoré bránia šíreniu Božieho slova. Napríklad mnohé z týchto jazykov sa nachádzajú v oblastiach, kde vládne nepriateľstvo voči evanjeliu, inde zasa zúria vojny a nepokoje a napokon sú aj také miesta, kde ľudia zo „Západu“ nie sú vítaní.

Modlitba je nevyhnutným základom tejto služby a ľudia sú jej nevyhnutnou súčasťou, aby sa táto vízia stala realitou. Ak hovoríme o ľuďoch, nemyslíme tu len prekladateľov, lingvistov či pracovníkov v alfabetizácii. Potrební sú ľudia rôznych profesií z celého sveta, Slovensko nevynímajúc. Ľudia pripravení začať úplne novú kariéru vo svojom živote, dôchodcovia ochotní dobrovoľne pracovať, učitelia detí misionárov, manažéri, odborníci na výpočtovú techniku, finančníci, personalisti, vedúci pracovníci…, skrátka ľudia každého druhu. Hľadáme ľudí, ktorí sa zapoja do tejto služby tým, že budú vyučovať a trénovať iných. Ľudí, ktorí namiesto toho, aby sami pracovali na preklade Biblie pomôžu iným robiť preklad efektívnejšie.

Aby tí, ktorí pracujú priamo na misijnom poli, mohli vykonávať svoju časť tejto služby, sú potrebné finančné zdroje, ktoré im to umožnia. Nemáme „tlačiareň na peniaze.“ Sú to jednotlivci, firmy a cirkevné zbory čo pomáhajú financovať prácu našich misionárov. Vo svete sú oveľa chudobnejšie krajiny ako je Slovensko. Pre kresťanov tam je omnoho zložitejšie zohnať financie na prácu ich misionárov. Myslíme si, že Slovensko by aj tu mohlo pomôcť. Koniec koncov financovať jedného slovenského misionára je drahšie ako financovať jedného domorodého prekladateľa.

Ako vidíte, táto vízia je väčšia, ako naše malé Slovensko, a preto aj naša aktivita sa musí rozšíriť za hranice nášho myslenia a vnímania. Kresťania celého sveta musia spojiť svoje sily, aby sa vízia 2025 stala realitou.

Preložené a prispôsobené z článku uverejneného v časopise In Other Words (26/1), Wycliffe USA