Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov vo Wycliffe Slovakia, o.z.

Ak ste sa na Wycliffe Slovakia, o.z. obrátili prostredníctvom e-mailu, prihlásili ste sa na odoberanie nášho spravodaja, zúčastnili ste sa niektorej z našich akcií, ste našim dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou, ste naším darcom alebo ste návštevník našej webovej stránky, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje.

Na to, aby sme mohli napĺňať naše ciele potrebujeme tieto Vaše osobné údaje spracúvať. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké údaje spracúvame, za akým účelom, na akom právnom základe, akým spôsobom, kto má prístup k vašim osobným údajom a aké sú vaše práva.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Wycliffe Slovakia, občianske združenie., so sídlom Sama Chalupku 7, Levice 93401, IČO: 37968432, zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 28.12.2004 pod č. VVS/1-900/90-25184-1, DIČ: 2022024741

Dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: info@wycliffe.sk alebo poštou na adrese Wycliffe Slovakia, o.z. Zdenka Nejedlého 37, Levice 93405

Kedy spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

 • ste sa prihlásili na odoberanie nášho spravodaja a informácií o našej činnosti
 • ste sa zúčastnili na niektorom z našich podujatí, školení, workshopov,
 • ste nás podporili finančne
 • ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu, poštou alebo telefonicky
 • ste fanúšik našej webovej stránky či nášho profilu na sociálnych sieťach
 • ste s nami v zmluvnom alebo predzmluvnom vzťahu ( napr. dobrovoľník, člen združenia)
 • ste s naším združením v nepriamom vzťahu (napr: cez niektorého z našich členov)

Odkiaľ osobné údaje získavame?

 • priamo od Vás udelením súhlasu so zasielaním informačných emailov (newsletter),
 • priamo od Vás pri uzatvorení, v priebehu trvania a plnení zmluvy,
 • od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas
 • prípadne vyhotovením fotografií a videí počas našich akcií, na ktorých ste sa zúčastnili

Aké osobné údaje spracúvame?

 • Vo väčšine prípadov spracúvame vaše meno, priezvisko, titul, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, cirkevný zbor
 • V niektorých prípadoch spracovávame aj ďalšie osobné údaje (fotografie, videá a pod.) nevyhnutne potrebné na účel spracovania osobných údajov

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Sú to hlavne:

 • Plnenia cieľov združenia
 • Informovania o našich aktivitách, činnosti a novinkách prostredníctvom posielania spravodajov doručovaných e-mailom, poštou alebo osobne; prostredníctvom našej web stránky alebo našich profilov na sociálnych sieťach
 • Komunikácie s našimi podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť, ohľadom ich podpory a našich následných aktivít
 • Uzatvárania a plnenia zmlúv, vrátane zaslania Vami objednanej literatúry a materiálov z našej ponuky na Vašu adresu
 • Správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe analýzy dát (cookies)
 • Napĺňania zákonných povinností (napr. vedenia účtovníctva)
 • Organizovania podujatí, školení a workshopov, poskytnutie informácií o prednášajúcom, vyhotovenie prezenčnej listiny účastníkov, vyhotovenia a spracovania obrazových a obrazovo-zvukových záznamov z podujatí za účelom od prezentovania našej činnosti ( prevádzkovateľa)  verejnosti
 • Kontaktovanie na základe vášho záujmu vyplnením Kontaktného online formulára, alebo zaslaním emailu
 • Kontaktu na cirkevný zbor/ spoločenstvo s cieľom zorganizovania spoločného podujatia, ponúknutia prezentácie o činnosti združenia
 • Iné, menej časté účely

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe jedného z právnych základov:

 • platné zákony a predpisy – na tomto právnom základe spracúvame osobné údaje na účely vyplývajúce z právnych predpisov (napr. na účel vedenia účtovníctva, uchovávania a archivácie)
 • zmluvný vzťah – na tomto právnom základe spracúvame Vaše údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť dohodnutú službu (napr. účasť na podujatí, dodanie objednanej literatúry), ale aj na plnenie zmluvy napr. mandátnej, dobrovoľníckej a pod. Na základe predzmluvných vzťahov spracúvame údaje záujemcov o spoluprácu s našim združením ( napr. dobrovoľnícka činnosť).
 • oprávnený záujem vyplývajúci z napĺňania cieľov združenia. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme a dbáme na to, aby spracúvanie nepredstavovalo neprimeraný zásah do vašich práv ako dotknutej osoby. V prípade, že ste náš darca a týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našej činnosti, tak pokladáme za náš oprávnený záujem komunikovať s Vami a informovať Vás o našich aktivitách.

V prípade, že ste sa zúčastnili na našej akcii, kde z povahy akcie nebolo možné vopred získať váš súhlas na vyhotovenie fotografií či videí, je naším oprávneným záujmom takéto fotografie zverejňovať za účelom propagácie alebo informovania verejnosti o našej činnosti. Voči takémuto spracúvaniu vašich osobných údajov máte právo namietať.

Nakoľko z informácií o Vašej osobe je možné určiť Vaše náboženské presvedčenie, je právnym základom spracúvania aj čl. 9 ods. 1 písm. d) GDPR (ide o spracúvanie, ktoré vykonáva v rámci svojej zákonnej činnosti s primeranými zárukami nadácia, združenie alebo akýkoľvek iný neziskový subjekt s politickým, filozofickým, náboženským alebo odborárskym zameraním a pod podmienkou, že spracúvanie sa týka výlučne členov alebo bývalých členov subjektu alebo osôb, ktoré majú pravidelný kontakt s ním v súvislosti s jeho cieľmi, a že bez súhlasu dotknutej osoby sa osobné údaje neposkytnú mimo tohto subjektu).

 • súhlas dotknutej osoby – na tomto právnom základe Vaše údaje spracúvame len za účelom, na ktorý ste nám udelili súhlas. Napríklad na zasielanie spravodaja a informácií o našich činnostiach (ak nie ste členom, darcom, či dobrovoľníkom združenia). Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Ako spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením.

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. V rámci spracovávania osobných údajov nepoužívame profilovanie a automatizované rozhodovanie

Máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusový program a politiku silných hesiel. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

Kto má alebo môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Prístup k Vašim osobným údajom je umožnený len povereným osobám a subjektom, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje povinnosti v združení alebo poskytovať služby združeniu a to v nevyhnutnej miere, pričom sú viazané spracúvať Vaše osobné údaje v  súlade s GDPR pri zachovaní mlčanlivosti o vašich osobných údajoch.

 • poverené osoby združenia spracúvať osobné údaje podľa pokynov združenia ( napr. členovia a dobrovoľníci zodpovední za financovanie a fungovanie jednotlivých projektov združenia)
 • zmluvne poverení poskytovatelia služieb, napr. účtovných služieb, IT služieb, poštových, finančných a poisťovateľských služieb,
 • príjemcovia, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia a pod.
 • kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad apod.),
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov.

Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov dáte nášmu združeniu súhlas alebo pokyn.

Bližšie informácie o aktuálnych sprostredkovateľoch združenia a iných tretích stranách, ktorým sú poskytované Vaše osobné údaje Vám poskytneme na požiadanie.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovených dôb na ich archiváciu, po dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané na základe súhlasu, sme oprávnení spracúvať do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem.

Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. V tomto prípade môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

Cezhraničný prenos (prenos mimo EÚ) a poskytnutie osobných údajov medzinárodným organizáciám

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií uskutočňujeme na základe §48 odst. 1 Zákona 18/2018 Z. z. Napríklad:

 • Vybrané fotografie (prípadne videá) môžeme umiestňovať na náš profil na sociálnej sieti Facebook, prevádzkovanú spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v Californii, USA.
 • Na účely komunikácie používame e-mail, ktorý je poskytovanou službou Gmail prevádzkovanou spoločnosťou Google LLC, so sídlom v Californii, USA.


Obe tieto spoločnosti sú súčasťou tzv. EU – US Privacy Shield (Rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti o tom, že zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov). Zoznam spoločností spadajúcich pod EU – US Privacy Shield je dostupný na webovej stránke www.privacyshield.gov/list.

V prípade prenosu do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov overujeme, či má daná inštitúcia alebo organizácia zaručenú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti ochrany osobných údajov ani primerané záruky (§48 odst. 2-4) prenos uskutočňujeme len vtedy:

 • ak je nevyhnutný  na plnenie zmluvy medzi Vami (dotknutou osobou) a nami (prevádzkovateľom) alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na vašu žiadosť ako dotknutej osoby
 • ak je nevyhnutný na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy uzatvorenej vo Vašom záujme medzi prevádzkovateľom a inou osobou
 • ak ste vyjadrili výslovný súhlas s navrhovaným prenosom.

Vaše práva (práva dotknutej osoby):

 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak boli údaje spracúvané na základe tohto právneho základu,
 • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že sa tak deje v rozpore s predpismi a s ochranou Vášho súkromia, a požadovať vysvetlenie alebo nápravu (napríklad ak Vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu),
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

Uplatnenie ktorékoľvek z týchto práv je možné len na základe písomnej žiadosti, ktorú nám môžete zaslať e-mailom na info@wycliffe.sk alebo poštou na adresu Wycliffe Slovakia, o.z. Zdenka Nejedlého 37, Levice 93405

Vašou Žiadosťou sa budeme zaoberať v súlade s predpismi GDPR, pričom o výsledku budete  informovaní rovnakým spôsobom, akým ste žiadosť podali.

Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov boli aktualizované 25. 2. 2021. Akékoľvek budúce zmeny týchto informácii nájdete na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.