Veríme

1. Veríme, že Biblia je Bohom inšpirované slovo, ktoré je hodné našej plnej dôvery a prehovára k nám so zvrchovanou autoritou do všetkých oblastí viery a života.

2. Veríme v jediného Boha, ktorý je večný, trojjediný teda v troch osobách, a to Otec, Syn a Duch Svätý.

3. Veríme, že všetci ľudia sú stvorení na Boží obraz a ako takí majú vnútornú hodnotu. Ale ako dôsledok hriechu sa odcudzili Bohu i sebe navzájom a preto potrebujú zmierenie s Bohom.

4. Veríme, že Ježiš Kristus je Boží Syn narodený z Márie panny, je v celej svojej podstate Bohom i človekom. Dokázal nám, že Boh miluje hriešnikov tým, že vytrpel namiesto nás trest smrti, potom vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia, kde sa prihovára za svojich ľudí.

5. Veríme, že každý, kto činí pokánie a uverí v Ježiša Krista ako jediného svojho Pána a Spasiteľa, milosťou Božou je prehlásený za spravodlivého a prijal odpustenie hriechov a večný život.

6. Veríme, že sa Pán Ježiš Kristus osobne vráti v sláve, vzkriesi mŕtvych a bude súdiť svet.

7. Veríme, že všetci ľudia budú vzkriesení z mŕtvych. Tí, čo sú v Kristovi, aby sa radovali z večného života s Bohom. Tí, čo sú zatratení, aby trpeli vo večnej odlúčenosti od Neho.

8. Veríme, že Svätý Duch sprostredkuje nový život tým, ktorí veria v Krista; svojou pretrvávajúcou prítomnosťou a premieňajúcou mocou dáva veriacim istotu a vystrojuje ich k posvätenému životu a efektívnej službe.

9. Veríme, že Cirkev je telo Kristovo, spoločenstvo všetkých veriacich a je povolaná k tomu, aby získavala Kristovi učeníkov zo všetkých národov.