Dobrovoľník

Ako sa dá v tejto službe prakticky pomôcť?

 1. Pomôžte nám získať nových záujemcov o túto službu
  • Chcete informovať vaše okolie, zbor, aj priateľov o tejto službe a našej vízií?
  • Viete sprostredkovať pozvania na prezentácie do zborov, ktoré poznáte?
  • Ste členom modlitebnej skupinky a chcete sa zapojiť do modlitebného zápasu?

 2. Pomôžte nám svojimi vedomosťami a zručnosťami
  • Ovládate dobre nejaký cudzí jazyk? Pomôžte nám s prekladmi materiálov, prípadne hovoreného slova (napr. Campfest)
  • Ste dobrý/á vo výpočtovej technike? Chcete nám pomôcť s našou web stránkou?
  • Ste dobrý/á v grafike? Máte skúsenosti s vytváraním propagačných materiálov?
  • Ste kreatívny/a? Viete nám navrhnúť alebo vyrobiť malé upomienkové predmety?
  • Viete variť a rád/rada by ste pomohli s varením na Wycliffe kempoch?
 3. Pomôžte nám tým, čo máte
  • Máte chatu alebo iné ubytovacie zariadenie, ktoré by bolo vhodné pre Wycliffe kemp?
  • Máte možnosť ubytovať pracovníkov Wycliffe v blízkosti Kráľovej Lehoty počas Campfestu?
  • Máte možnosť nám kvalitne vytlačiť časť našich propagačných materiálov?

Ak ste na jednu z vyššie uvedených otázok odpovedali kladne, prosím, kontaktujte nás TU.