Preklad a šírenie Písma v komunite Omba

Názov projektu Omba je pseudonym, ktorý používame z bezpečnostných dôvodov.

Cieľ projektu

Zabezpečenie dokončenia prekladu Biblie, napomôcť pri šírení a používaní Písma miestnymi ľuďmi, podporenie vzdelávania a alfabetizácie detí aj dospelých z jazykovej komunity Omba. Nakoľko sa jedná o komunitu, ktorá je na 99,9% vyznávajúca iné väčšinové náboženstvo, práca v tejto komunite je mimoriadne náročná no pomaly sa rozvíja.

Čo podporíte

Pracovníkov, ktorí šíria preložené časti Božieho slova medzi svojimi súkmeňovcami a ďalších, ktorí pomáhajú šíriť vzdelanosť v tejto komunite.

Aký to má prínos

– Pôvodný pilotný projekt základnej školy pre prvý stupeň pomohol vytvoriť väzby na miestne komunity a tým otvoril dvere k ďalšej službe.
– Po úspešnom dokončení prekladu Novej zmluvy sa preklad Starej zmluvy postupne rozbieha, čo je pre ľudí národa OMBA z hľadiska ich náboženského presvedčenia veľmi zásadné.
– Úroveň gramotnosti v tejto komunite je veľmi nízka, preto alabetizácia otvori dvere miestnym ľuďom k získaniu vyššieho vzdelania, celkovému rozvoju komunity a v neposlednom rade aj k šíreniu prekladu Písma v komunite.
– V komunite postupne vznikajú malé skupinky kresťanov, pre ktoré je preklad celej Biblie nevyhnutným základom k duchovnému rastu a to obzvlášť v prostredí, kde pre svoju vieru musia čeliť aj prenasledovaniu. Podpora práce kresťanských pracovníkov, ktorí tieto skupinky vedú je pre budúcnosť tohto projektu kľúčová.

Krátka história projektu

Ľudí Omba je približne 20 000. Živia sa poľnohospodárstvom a rybolovom. Donedávna žili v oblastiach, ktoré každý polrok postihovali záplavy. Preto vláda vydala nariadenie, podľa ktorého sa ľudia Omba museli presťahovať do oblastí vzdialenejších od miestnej rieky. V ich súčasnej lokalite však nanešťastie čelia novým výzvam, predovšetkým nedostatku vody. Majú obmedzené zdroje, nedostatočne vybudovanú infraštruktúru vrátane vzdelávania. Väčšina ľudí z tejto komunity žije pod hranicou chudoby. Základnú školu navštevuje 11,2 % chlapcov, 6,5 % dievčat. Percentá návštevnosti stredných škôl sú ešte nižšie. 46,5 % populácie sú ľudia do 18 rokov. Gramotnosť dospelého obyvateľstva, za ktoré pokladajú vek 15 rokov a viac, je 20,2 % u mužov a 8,1 % u žien (Štatistiky gramotnosti dospelých v Keni z roku 2007).

Záujem ľudí Omba o kvalitné vzdelávanie ich viedlo k tomu, aby táto väčšinovo nekresťanská skupina dobrovoľne vyčlenila 6 akrov pôdy organizácii BTL (Wycliffe Keňa) na vybudovanie školy. BTL tu vybudovalo budovu s dvoma triedami a kanceláriou. Po počiatočných neúspechoch nadviazať spoluprácu s komunitou Omba sa vďaka založeniu tejto školy pre prvý stupeň podarilo postupne podarilo prepojiť komunitu s prekladateľským projektom. Následne bol v areály školy úspešne dokončený vrt pitnej vody, ktorý pre miestnu komunitu zabezpečil tak prepotrebný zdroj vody. Aj tieto rozvojové projekty postupne pomáhali budovať vzájomnú dôveru. Napredujúci preklad Novej zmluvy a jej postupné implementovanie do života novo vznikajúcich malých skupiniek kresťanov postupne položilo základ pre rozvoj ďalšej duchovnej služby.  Alfabetizačné triedy vedené miestnymi laickými učiteľmi pomáhajú zvyšovať úroveň gramotnosti aj medzi strednou a staršou generáciou.

Wycliffe Keňa (BTL) pracuje medzi ľuďmi z tejto jazykovej komunity už niekoľko rokov. Hlavnou pracovnou náplňou je rozvoj jazyka, preklad Písma a vzdelávacie aktivity. Nová zmluva bola preložená a slávnostne odovzdaná niekoľkým predstaviteľom národa Omba v júli 2018. Prekladateľský tím Omba momentálne pracuje na preklade Starej zmluvy. Niekoľko málo kresťanských pracovníkov sa stará o rastúci počet malých skupiniek, v ktorých sa miestni ľudia postupne oboznamujú s Božím slovom.

Príspevky posielajte na bankový účet Wycliffe Slovakia:

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171
Nevyhnutné je zadať variabilný symbol: 405

Napíšte nám o vašom príspevku a budeme vám posielať správy o priebehu aktivít na mieste.

Pre viac informácií o zapojení sa do programu Partneri v nádeji kontaktujte Jaroslava Tomašovského:
director@wycliffe.sk, +421 (0)940 117 736

[1] Bible Translation & Literacy Kenya – naša partnerská organizácia Wycliffe v Keni

Použité ilustračné fotografie: Zeke du Plessis