Pokomo

V jednu nedeľu ráno som sa zobudil a necítil som sa na to ísť do kostola. Deň predtým som tvrdo pracoval a moje telo rebelovalo pri predstave, že mám vstať z postele a sám ísť do kostola. Moja manželka práve v ten deň cestovala naspäť do školy preč z oblasti Tana. Napriek tomu, že som s tým mal komplikácie, šiel som ju odprevadiť k autobusu. Keď nastúpila, moje srdce mi vravelo: „A teraz choď domov a vyspi sa!“. Nasledoval však silný pocit Božieho postrčenia priamo tam na autobusovom nástupišti: „TERAZ musíš ísť do kostola!“ Rozhodol som sa ísť. Kazateľom bol v ten deň laik. Kázal na text z Exodu 14, 10-20. Odbočil však od textu natoľko, že som stratil niť. Náhle upútalo moju pozornosť: „…Viete, ak naozaj chcete dobre rozumieť Biblii, čítajte ju vo svojom materinskom jazyku! Môže brat „ten a ten“ prečítať Exodus 12,38?“. Ten muž čítal vo svojej rodnej reči. Nerozumel som tomu, ale počul som radostné „aaaaaaahhhhhh“, keď zúčastnení pochopili význam textu. Dostal som priestor na to, aby som niekoľko minút rozprával o svojej práci. Zdôraznil som, čo kazateľ povedal o čítaní Biblie v materinskom jazyku, aby sme porozumeli pravému významu Božieho slova. Mnohí z ľudí neboli z môjho kmeňa, ale chceli vedieť, kam majú ísť a kúpiť si Bibliu vo svojom jazyku, aby jej rozumeli. Vtedy som pochopil, kvôli čomu ma Pán Boh ráno postrčil k tomu, aby som šiel do kostola.

Shedrack Falama, pracovník na projekte Pokomo

Zámer projektu

Podpora vzdelávania predovšetkým v dedinách Maziwa a Sera v komunite Pokomo v Keni, kde sa deti aj dospelí učia čítať a písať v ich rodnej reči a pochopiť praktiky lepšieho pestovania, obchodovania, hygieny a zdravotnej starostlivosti o chorých na AIDS. Vyučovacie hodiny čítania a písania umožnia dedinčanom využívať už preložené časti Písma.

O ľuďoch z kmeňa Pokomo

Ľudia z kmeňa Pokomo sú roľníci a rybári, ktorí žijú v povodí rieky Tana na juhovýchode Kene. Toto územie obývajú od 17. storočia, pričom sa naučili prispôsobiť záplavám rieky a profitovať z bahna a vody, ktoré záplavy prinášajú. Pokomo sa delia na 2 skupiny. Horní Pokomo a Dolní Pokomo. BTL* začala prácu medzi Dolnými Pokomo v roku 1985. Preklad Nového Zákona bol ukončený v roku 2005. O 3 roky neskôr začal preklad Starého Zákona, na ktorom sa stále pracuje. Počet obyvateľov Pokomo je približne 95 000.
* BTL – Bible Translation & Literacy (naša partnerská Wycliffe organizácia v Keni)

Ako pomôžete

Svojim príspevkom podporíte:

– vzdelávanie dospelých z kmeňa Pokomo, ktorí nikdy nenavštevovali školu a nevedia čítať a písať. Tieto vyučovacie hodiny prebiehajú v ich domácom prostredí. Dedinčania sa učia čítať a písať a preberajú témy týkajúce sa zdravia, poľnohospodárstva, obchodu, ap.;

– tranzitné vyučovacie triedy žiakov, ktorí sa v škole učia cudzie (úradné) jazyky swahilčinu a angličtinu, ale nevedia čítať a písať vo svojej materinskej reči (Pokomo). Toto vzdelávanie je zamerané poväčšine na deti základných škôl. Vyučovanie prebieha mimo bežných vyučovacích hodín v škole, preto do ich priebehu nie je možné zapojiť školských učiteľov;

– pozývanie inšpektorov vzdelávania, ktorí by prišli do tejto ťažko prístupnej časti krajiny, aby tu sledovali záverečné skúšky žiakov, ktorí ukončili vzdelávací cyklus a čakajú na záverečné preskúšanie s certifikátom;

– kontrolné návštevy projektového vedúceho.

News

Niektoré vyučovacie triedy rozbehli farmárske aktivity zamerané na zabezpečenie platov pre učiteľov. Tie žiaľ v tejto oblasti neboli veľmi úspešné kvôli veľkým suchám a nedostatku dažďa.

Zmeňme spoločne životy ľudí z kmeňa Pokomo v Keni podporou programu vzdelávania a používania Písma.

Suma potrebná na dofinancovanie projektu na rok: 1 400 €
Suma potrebná na dofinancovanie projektu prerátaná na mesiac: 117 €

Príspevky posielajte na nový bankový účet Wycliffe Slovakia:

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171
Nevyhnutné je zadať variabilný symbol: 404

Napíšte nám o vašom príspevku a budeme vám posielať správy o priebehu aktivít na mieste.

Pre viac informácií o zapojení sa do programu Partneri v nádeji kontaktujte Lenku Timkovú:
lenka_timkova@wycliffe.org, +421 (0)903 776 304

Daasanach (Dásanač)

Spoločné čítanie Biblie priviedlo k viere v Krista značný počet ľudí z kmeňa Daasanach v Keni. Možno si aj vy kladiete otázku: Ak by neboli časti Biblie preložené do ich reči, ako by títo ľudia, ktorí nevedia čítať a písať, mohli počuť dobrú správu o Ježišovi Kristovi? Napríklad, na jednom z pravidelných sobotňajších stretnutí komunity, kde sa číta Božie slovo, zareagovala žena po prečítaní Písma zo Skutkov 8:1 – 40 týmito slovami: „Táto Dobrá správa (evanjelium) znie mojim ušiam akoby mi do nich niekto nalial med“. Bolo mimoriadne povzbudzujúce počuť to. Smäd a hlad po Božom slove medzi ľuďmi Daasanach narastá. Výsledkom sobotných stretnutí je, že si mnohé ženy z tohto kmeňa berú Evanjeliá so sebou do svojich táborov s dobytkom a čítajú ich tam ostatným.

James Korie, vedúci projektu Daasanach

Vaša pomoc podporí zmenu v živote ľudí Daasanach!

Daasanach je 60 000 – 80 000 skupina kočovných pastierov zvierat žijúca na východnom brehu jazera Turkana v Keni a na juhozápade Etiópie. Majú rôzny pôvod, ale spája ich rovnaký jazyk, kultúrne tradície a spoločné územie, ktoré si divoko chránia pred susednými znepriatelenými kmeňmi. Poväčšine sú to pastieri, ktorí vlastnia dobytok, osly, kozy, ovce a niektorí aj ťavy. Živia sa tiež kultiváciou riečnych brehov a záplavových oblastí v delte rieky Omo či rybolovom. V posledných rokoch kvôli pretrvávajúcim suchám mnohí z nich utrpeli vážne straty na dobytku, čo spôsbilo, že títo ľudia dnes žijú v značnej neistote a biede. Daasanach je jednou z najprehliadanejších komunít v Keni. Navyše ich kultúrne normy obmedzujú ich účasť na vzdelávaní a prístup k verejnému zdraviu v Keni. Je u nich považované za tabu posielať dievčatá do školy. Poväčšine teda zostávajú negramotné až kým sa nevydajú, a to vo veku medzi 10. až 15. rokom života. Celková negramotnosť týchto ľudí je 95%.

Cieľ projektu:

Poskytnúť ľuďom z kmeňa Daasanach Božie slovo v ich jazyku a realizovať programy zabezpečujúce používanie Biblie a vzdelávanie. Vďaka tomu budú môcť preloženú Bibliu sami čítať. Gramotnosť a vzdelávanie im pomôže dosiahnuť vyššiu životnú úroveň.
Táto fáza projektu zabezpečí ľuďom Daasanach kompletný Nový Zákon a niektoré časti Starého Zákona.

Prehľad aktivít na dosiahnutie cieľa:

– distribúcia už preloženého Nového zákona,
– rozbehnutie študijných biblických programov v rámci komunity,
– príprava a realizácia seminárov o používaní Biblie a jej zavádzaní do praxe,
– rozšírenie „prechodných vyučovacích programov“ na etiópskej strane Daasanach tak, aby pokryli čo najviac územia.
Na prechodných vyučovacích programoch sa vo vyučovaní čítania a písania využívajú znalosti úradných jazykov;
– príprava nahrávok Písma, hudby a kázní na CD v jazyku Daasanach,
– rozvoj a publikovanie ďalších šlabikárov,
– pokračovanie v budovaní povedomia komunity v regióne Omo delta o potrebe vzdelávania sa.


James Korie učí deti a dospelých ich materinský jazyk

Zmeňme spoločne životy ľudí podporou programov vzdelávania, používania a distribúcie Biblie ľuďom z kmeňa Daasanach v Keni a v Etiópii.

Samofinancovanie projektu: 1 861 €
Už darované: 36 647 €
Suma potrebná na dofinancovanie projektu na rok: 1 980 €
Suma potrebná na dofinancovanie projektu prerátaná na mesiac: 165 €

Príspevky posielajte na nový bankový účet Wycliffe Slovakia:

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171
Nevyhnutné je zadať variabilný symbol: 402

Napíšte nám o vašom príspevku a budeme vám posielať správy o priebehu aktivít na mieste.

Pre viac informácií o zapojení sa do programu Partneri v nádeji kontaktujte Lenku Timkovú:
lenka_timkova@wycliffe.org, +421 (0)903 776 304