Daasanach (Dásanač)

Spoločné čítanie Biblie priviedlo k viere v Krista značný počet ľudí z kmeňa Daasanach v Keni. Možno si aj vy kladiete otázku: Ak by neboli časti Biblie preložené do ich reči, ako by títo ľudia, ktorí nevedia čítať a písať, mohli počuť dobrú správu o Ježišovi Kristovi? Napríklad, na jednom z pravidelných sobotňajších stretnutí komunity, kde sa číta Božie slovo, zareagovala žena po prečítaní Písma zo Skutkov 8:1 – 40 týmito slovami: „Táto Dobrá správa (evanjelium) znie mojim ušiam akoby mi do nich niekto nalial med“. Bolo mimoriadne povzbudzujúce počuť to. Smäd a hlad po Božom slove medzi ľuďmi Daasanach narastá. Výsledkom sobotných stretnutí je, že si mnohé ženy z tohto kmeňa berú Evanjeliá so sebou do svojich táborov s dobytkom a čítajú ich tam ostatným.

James Korie, vedúci projektu Daasanach

Vaša pomoc podporí zmenu v živote ľudí Daasanach!

Daasanach je 60 000 – 80 000 skupina kočovných pastierov zvierat žijúca na východnom brehu jazera Turkana v Keni a na juhozápade Etiópie. Majú rôzny pôvod, ale spája ich rovnaký jazyk, kultúrne tradície a spoločné územie, ktoré si divoko chránia pred susednými znepriatelenými kmeňmi. Poväčšine sú to pastieri, ktorí vlastnia dobytok, osly, kozy, ovce a niektorí aj ťavy. Živia sa tiež kultiváciou riečnych brehov a záplavových oblastí v delte rieky Omo či rybolovom. V posledných rokoch kvôli pretrvávajúcim suchám mnohí z nich utrpeli vážne straty na dobytku, čo spôsbilo, že títo ľudia dnes žijú v značnej neistote a biede. Daasanach je jednou z najprehliadanejších komunít v Keni. Navyše ich kultúrne normy obmedzujú ich účasť na vzdelávaní a prístup k verejnému zdraviu v Keni. Je u nich považované za tabu posielať dievčatá do školy. Poväčšine teda zostávajú negramotné až kým sa nevydajú, a to vo veku medzi 10. až 15. rokom života. Celková negramotnosť týchto ľudí je 95%.

Cieľ projektu:

Poskytnúť ľuďom z kmeňa Daasanach Božie slovo v ich jazyku a realizovať programy zabezpečujúce používanie Biblie a vzdelávanie. Vďaka tomu budú môcť preloženú Bibliu sami čítať. Gramotnosť a vzdelávanie im pomôže dosiahnuť vyššiu životnú úroveň.
Táto fáza projektu zabezpečí ľuďom Daasanach kompletný Nový Zákon a niektoré časti Starého Zákona.

Prehľad aktivít na dosiahnutie cieľa:

– distribúcia už preloženého Nového zákona,
– rozbehnutie študijných biblických programov v rámci komunity,
– príprava a realizácia seminárov o používaní Biblie a jej zavádzaní do praxe,
– rozšírenie „prechodných vyučovacích programov“ na etiópskej strane Daasanach tak, aby pokryli čo najviac územia.
Na prechodných vyučovacích programoch sa vo vyučovaní čítania a písania využívajú znalosti úradných jazykov;
– príprava nahrávok Písma, hudby a kázní na CD v jazyku Daasanach,
– rozvoj a publikovanie ďalších šlabikárov,
– pokračovanie v budovaní povedomia komunity v regióne Omo delta o potrebe vzdelávania sa.


James Korie učí deti a dospelých ich materinský jazyk

Zmeňme spoločne životy ľudí podporou programov vzdelávania, používania a distribúcie Biblie ľuďom z kmeňa Daasanach v Keni a v Etiópii.

Samofinancovanie projektu: 1 861 €
Už darované: 36 647 €
Suma potrebná na dofinancovanie projektu na rok: 1 980 €
Suma potrebná na dofinancovanie projektu prerátaná na mesiac: 165 €

Príspevky posielajte na nový bankový účet Wycliffe Slovakia:

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171
Nevyhnutné je zadať variabilný symbol: 402

Napíšte nám o vašom príspevku a budeme vám posielať správy o priebehu aktivít na mieste.

Pre viac informácií o zapojení sa do programu Partneri v nádeji kontaktujte Lenku Timkovú:
lenka_timkova@wycliffe.org, +421 (0)903 776 304