Misionár s Wycliffe

„Žatva je veľká, ale robotníkov je málo….“ Tieto slová Pána Ježiša sú rovnako pravdivé aj dnes.
Láka ťa myšlienka stať sa misionárom, no nevieš či máš na túto službu predpoklady? Čo robí misionár s Wycliffe?

Ohodnoť sa!

Rozmýšľaš stať sa misionárom s Wycliffe? Prosím zváž nasledovné otázky, ktoré Ti pomôžu zistiť či si na takúto službu pripravený . Duchovný Život Máš osobný a rastúci vzťah s Pánom Ježišom? Si aktívne zapojený do služby vo svojom cirkevnom zbore? Súhlasíš bez výhrad s vyznaním viery Wycliffe Slovakia? medziľudský a medzikultúrny Si schopný úzkej spolupráce …

Čítaj viac

Všeobecné predpoklady pre prijatie k Wycliffovým prekladateľom Biblie:

 • osobný vzťah s Ježišom Kristom
 • ochota oddane slúžiť
 • aktívna spolupráca v zbore alebo kresťanskej organizácii
 • odporúčanie alebo vyslanie od domáceho zboru

Misionár s Wycliffe

 • žije v dôvere v Božiu starostlivosť a je financovaný osobným okruhom priateľov
 • je zdravý a tiež zvláda psychickú a fyzickú záťaž
 • je ochotný pracovať v medzinárodnom tíme
 • vie si predstaviť prácu aj pod vedením domorodcov
 • je ochotný celý život sa učiť, neustále pokračovať vo svojom vzdelávaní
 • rešpektuje a váži si príslušníkov cudzích kultúr a je ochotný odsunúť vlastné hodnoty a normy a vžiť sa do hodnotového systému cieľovej kultúry

Wycliffe je tím veľmi rozdielnych ľudí z viac ako 60 krajín sveta s veľkým spoločným cieľom: Chceme prispieť k tomu, aby ľudia na celom svete dostali možnosť čítať Bibliu vo svojom rodnom jazyku.
Vo Wycliffe máme viac ako 2500 otvorených pozícií pre ľudí rôznych profesií. Na pravo je prehľad a podrobnejší popis desiatich najžiadanejších z nich – kliknite na zvolenú profesiu a dozviete sa viac. Avšak tento zoznam zďaleka nie je úplný. Otvorené pozície máme pre viac ako 100 profesií. Ak si myslíte, že vaša profesia medzi nimi určite nieje, napíšte nám a možno budete prekvapený.

Zoznam pozícií

Výzva

Dnes existuje ešte vyše 1600 národov, ktorých jazyk nie je prebádaný, a ktoré nemajú Bibliu vo svojom vlastnom jazyku.

Vaša úloha

Skúmate a systematicky sa učíte neprebádaný jazyk a spolu s domorodcami pracujete v tíme na preklade Biblie do ich materinského jazyka. Pokým Vaši domorodí kolegovia pracujú na samotnom preklade, Váš prínos spočíva v oblasti projektového plánovania a vedenia, exegézy a poradenstva. Taktiež sa aktívne zúčastňujete na vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní domácich a zahraničných spolupracovníkov.

Váš profil

Ste motivovaný niesť Božie slovo k národom bez Biblie a máte

 • schopnosť analytického myslenia a tímového ducha. Nevyhnutným predpokladom je veľká miera flexibility, cieľavedomosť, ochota učiť sa a radosť z kontaktu s ľuďmi z iných kultúr.
 • ukončené profesijné vzdelanie a prax alebo ukončené štúdium. Ukončenie lingvistiky, jazykov, teológie alebo príbuzných odborov je pritom výhodou ale nie bezpodmienečným predpokladom.
 • aspoň dvojročné biblické/teologické vzdelanie so znalosťou NZ a SZ, exegézou a základnými znalosťami aspoň v jednom biblickom pôvodnom jazyku.

Vzdelávanie pracovníkov pre výskum jazykov a preklad Biblie v trvaní cca 4 mesiace Vám poskytne Moorlands College.

Ponúkame
 • poradenstvo, starostlivosť už počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vášmu obdarovaniu, záujmu a povolaniu.
 • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní, kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní byť dlhodobo prínosom vo výskume jazyka a v preklade Biblie. Avšak ponúkame aj možnosť pracovať najprv 2-3 roky pod odborným vedením na nejakom jazykovom projekte.

Výzva

Domorodí spolupracovníci sú najlepšími prekladateľmi. Jedná sa o ich vlastnú materinskú reč. Aby mohli Bibliu presne preložiť, musia predovšetkým rozumieť pôvodnému textu.

Vaša úloha

Ako misionár s Wycliffe pracujete v tíme spolu s domorodými prekladateľmi a zahraničnými lingvistami/prekladateľmi. Nadobudnete minimálnu úroveň znalosti cieľového jazyka, aby ste mohli dobre fungovať v každodennom živote cieľovej kultúry. Váš prínos spočíva v oblasti exegézy. Pomáhate materinským jazykom hovoriacim prekladateľom porozumieť prekladanému textu, spolupracujete pri preverovaní a testovaní exegetickej presnosti prekladu a vzdelávate domorodých spolupracovníkov v exegéze.

Váš profil
 • ste tímový hráč, máte veľkú mieru flexibility, cieľavedomosť, ochotu učiť sa a radosť z kontaktu s ľuďmi z iných kultúr
 • prináleží Vám práca s biblickými pôvodnými jazykmi a exegéza, a tieto znalosti a zručnosti predávate iným s nadšením
 • disponujete akademickým vzdelaním v odbore biblických pôvodných jazykov a exegézy. Skúsenosť vo vyučovaní je výhodou.

Dodatočné vzdelávanie Vám poskytne Moorlands College.

Ponúkame
 • radosť z toho, že môžte byť súčasťou Božieho diela tým, že ako exegetický poradca vytvoríte základ pre dobrý preklad Biblie do jazyka, ktorý doteraz nemal žiaden prístup k Božiemu slovu.
 • poradenstvo, starostlivosť už počas Vášho prípravného obdobia, a ďalšie vzdelávanie v oblasti služby.

Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní, kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní dlhodobo spolupracovať ako exegetickí asistenti. Avšak ponúkame aj možnosť pracovať najprv 2-3 roky po boku mentora na nejakom projekte.

Výzva

Ktorý dialekt je skutočne adekvátny k tomu, aby sprístupnil národu literatúru, vzdelanie a Božie slovo? Kde presne ležia hranice dialektu a jazyka? Alebo nahradil už trhový/regionálny či úradný/národný jazyk reč určitého národa? Sú stovky jazykov, ktoré nemajú definitívne objasnené tieto otázky.

Vaša úloha

V malom tíme cestujete terénnym vozidlom, motorkou, na člne, na oslovi, lietadlom alebo pešo po veľkej jazykovej oblasti od osady k osade, zbierate údaje o jazykoch pomocou štandardizovaných slovných zoznamov, vyhodnocujete tieto zoznamy, uskutočňujete testy zrozumiteľnosti na základe audio nahrávok a robíte v osadách interview. Touto základnou prácou pripravujete pôdu pre plánovanie ďalších jazykových a prekladateľských projektov.

Váš profil
 • Ste oduševnený táborník nielen počas dovolenky, rýchlo nadväzujete nové kontakty, emocionálne vás nič ľahko nevykoľají, ste flexibilný a máte radosť z neustále nových kontaktov s ďalšími ľuďmi, aj z iných kultúr.
 • Ukončené profesijné vzdelanie a prax alebo ukončené štúdium. Ukončené štúdium v odbore lingvistiky, jazykov je výhodou, ale nie nevyhnutným predpokladom.
 • Aspoň jeden rok biblického/teologického vzdelania alebo ekvivalent k tomu.

Špeciálne vzdelanie pre prieskum jazyka v trvaní cca 4 mesiace Vám poskytne Moorlands College.

Ponúkame
 • poradenstvo, starostlivosť už počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vášmu obdarovaniu, záujmu a povolaniu.
 • odborný návod, sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie aj v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Minimálne 2 – 3 roky.

Výzva

Jazyky bez písanej formy, celé národy, ktoré nevedia ani čítať ani písať, pomocné rozvojové projekty, ktoré nezaberajú, pretože lokálne obyvateľstvo nedisponuje ani len v najmenšej miere základným vzdelaním a nemá prístup k všeobecnovzdelávacej alebo duchovnej literatúre.

Vaša úloha

Ako misionár s Wycliffe v jazykovej oblasti sa učíte jazyk, ktorý nemá písanú formu a spoločne s domorodými spolupracovníkmi vypracujete (príp. optimalizujete) hláskovému systému prispôsobenú ortografiu, zostavíte materiál pre vyučovanie čítania, písania a počítania, vyškolíte domorodých učiteľov pre alfabetizáciu, plánujete a koordinujete regionálne alfabetizačné programy a iniciujete vytvorenie literatúry. Budujete vzťahy s lokálnymi a nadregionálnymi úradmi, akademickými inštitúciami, cirkvami ako aj ostatnými domácimi a zahraničnými organizáciami. Snažíte sa ich spolu s obyvateľstvom cieľovej jazykovej oblasti vtiahnuť do procesov rozhodovania a plánovania na čo možno najširšej úrovni.

Váš profil
 • radi vyučujete a dokážete druhých motivovať. Disponujete organizačným talentom, kreativitou, flexibilitou, cieľavedomosťou a máte radosť z kontaktu s ľuďmi z iných kultúr.
 • ukončené profesijné vzdelanie a prax alebo ukončené štúdium. Ukončené štúdium v odboroch pedagogiky, vzdelávania dospelých, jazykov, je pritom výhodou ale nie bezpodmienečným predpokladom.
 • minimálne ročné biblické/teologické vzdelanie alebo ekvivalent k tomu.

Špeciálne vzdelávanie pre alfabetizáciu v trvaní cca 4 mesiace Vám poskytne Moorlands College.

Ponúkame
 • poradenstvo, starostlivosť už počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vášmu obdarovaniu, záujmu a povolaniu.
 • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní, kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní byť dlhodobo prínosom v oblasti alfabetizácie. Avšak ponúkame aj možnosť pracovať najprv 2-3 roky po boku mentora na nejakom projekte.

Výzva

Prvé časti Biblie sú preložené v domorodej reči. Ďalší národ má prvýkrát prístup k Božiemu slovu vo vlastnej reči. Ale táto skutočnosť je (často) známa len málo ľuďom v priamom prostredí prekladateľských projektov.

Vaša úloha

Ako misionár s Wycliffe budete spolupracovníkom/spolupracovníčkou na jednom alebo viacerých jazykových projektoch. Ste zodpovedný za rozvoj a realizáciu stratégií, ktoré podnecujú dopyt po preložených častiach Biblie v domorodej reči v tlačenej a audio/vizuálnej forme. Pritom pestujete strategické partnerstvá s inými organizáciami (napr. domorodými cirkvami, misijnými združeniami) a s jednotlivcami. Vaše poznatky v misiológii, sociolingvistike, etnológii a aplikovanej jazykovede Vám dávajú dobrý predpoklad k tomu, aby ste pomohli dostať preloženú Bibliu do praktického života jednoduchých ľudí. Učíte vedúcich kresťanských pracovníkov a evanjelistov, ako môžu podporovať používanie Biblie v kultúrne akceptovateľnej forme, s ohľadom na miestne zvyklosti.

Váš profil
 • Je Vašou srdcovou záležitosťou, aby Božie slovo našlo cestu do každodenného života ľudí iných národov. Ste dobrým organizátorom, máte radi kontakt s ľuďmi a ľahko dokážete presvedčiť a nadchnúť iných, aj príslušníkov cudzích jazykov a kultúr.
 • Máte ukončené profesijné vzdelanie a prax. Ukončené štúdium v komunikačnej vede, lingvistike, etnológii, teológii alebo príbuzných oboroch sú pritom výhodou, ale nie bezpodmienečným predpokladom.
 • Máte za sebou aspoň jeden rok biblického/teologického vzdelania alebo ekvivalent k tomu.

Špeciálne vzdelanie pre tento odbor v trvaní cca 4 mesiace vám poskytne Moorlands College. Toto vzdelanie zahŕňa medzi kultúrnu komunikáciu, metódy učenia reči, fonetiku, programové plánovanie, metódy na komunikáciu a používanie Biblie v praxi.

Ponúkame
 • poradenstvo, starostlivosť už počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vašim obdareniam, záujmu a povolaniu.
 • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie aj v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní a dobre kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní dlhodobo prispieť v oblasti komunikácie a používania Biblie. Avšak ponúkame tiež možnosť pracovať najprv 2-3 roky pod odborným vedením v jazykovom projekte.

Výzva

Naši spolupracovníci v zahraničí pracujú často v oblastiach, v ktorých neexistuje adekvátna škola pre ich deti. Aby nemuseli ukončiť predčasne svoju službu, potrebujú v dostupnej blízkosti primerané školské vzdelanie.

Vaša úloha

Škola tento krát úplne inak! Pracujete na medzinárodnej anglicky hovoriacej škole pre deti misionárov predmety na ktoré ste akreditovaný.

Váš profil
 • Máte zapálené srdce pre misiu.
 • Ste kreatívny a baví Vás práca s deťmi.
 • Zaujímate sa o cudzie národy a kultúry.
 • Vysokoškolské pedagogické vzdelanie.
Ponúkame
 • Začlenenie do medzinárodného kolektívu.
 • Nahliadnutie do Božieho pôsobenia v cudzích národoch a kultúrach.
Dĺžka trvania služby

1-2 roky alebo dlhšie.

Výzva

Naši spolupracovníci toho času v približne 1400 jazykových a prekladateľských projektoch by mali mať možnosť naplno sa venovať svojim lingvistickým úlohám. Preto je nevyhnutné, aby sa iní starali o opakujúce sa administratívne záležitosti.

Vaša úloha

Ako misionár s Wycliffe ste zodpovedný za vedenie a financovanie jazykového projektu v jednej z našich krajín pôsobenia. Zhotovujete rozpočty pre oddelenia daného projektu, dohliadate na ich bezproblémové fungovanie, vytvárate pravidelné finančné správy atď…v súlade s platnými predpismi a zákonmi danej krajiny.

Váš profil
 • Disponujete organizačným talentom, kooperatívnym štýlom vedenia a schopnosťou motivovať spolupracovníkov.
 • Túžite potom, aby všetky národy dostali Božie slovo vo svojej vlastnej reči
 • Viete si predstaviť, že by ste svoje vzdelanie a profesijnú prax využili v zahraničí, vo viacnárodnom tíme v neobvyklých podmienkach.
 • Ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, odbor manažment je výhodou. Profesijná prax vo finančníctve a kontrole.
 • 1 rok biblického/teologického vzdelania alebo ekvivalent k tomu.

Základné vzdelanie pre život a prácu v mimoeurópskom kultúrnom prostredí v trvaní 6 týždňov Vám poskytne Moorlands College. Na to nadväzuje prípadne ešte jedno špeciálne vzdelávanie (MDOC kurz) v Dallase v USA.

Ponúkame
 • poradenstvo, starostlivosť, ochotne už aj počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vašim obdareniam, záujmu a povolaniu.
 • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie aj v oblasti nasadenia.
Dĺžka trvania nasadenia

Hľadaní sú motivovaní a dobre kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní dlhodobo prispieť v podpornej oblasti. Avšak možné sú tiež nasadenia trvajúce 3 mesiace až 2 roky. Pre krátkodobé nasadenia nie sú vymenované kroky vzdelania v Moorlands College a v biblicko/teologickom obore podmienkou.

Výzva

Aby sa naši spolupracovníci lingvisti, prekladatelia, učitelia, prieskumníci atď. mohli naplno venovať svojim špeciálnym úlohám, je nevyhnutné, aby sme mali v tíme i ľudí starajúcich sa a o každodennú administratívu.

Vaša úloha

Ako misionár s Wycliffe ste zodpovedný za správne vedenie finančného účtovníctva v kancelárii jednej z našich krajín pôsobenia podľa daných štandardov národných a medzinárodných partnerov a predpisov danej krajiny.

Váš profil
 • Máte organizačný talent, ste flexibilný, tímový hráč pričom ale viete pracovať aj samostatne.
 • Túžite potom, aby všetky národy dostali Božie slovo vo svojej vlastnej reči
 • Viete si predstaviť, že by ste svoje vzdelanie a profesijnú prax využili v zahraničí, v medzinárodnom tíme v neobvyklých podmienkach.
 • ukončené profesijné vzdelanie a profesijná prax vo finančníctve a kontrole.
 • 1 rok biblického/teologického vzdelania alebo ekvivalent k tomu.

Základné vzdelanie pre život a prácu v mimoeurópskom kultúrnom prostredí v trvaní cca 6 týždňov Vám poskytne Moorlands College.

Ponúkame
 • poradenstvo, starostlivosť už aj počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vašim obdareniam, záujmu a povolaniu.
 • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie aj v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní a dobre kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní dlhodobo prispieť v tejto oblasti. Avšak je možnosť služby aj v rozmedzí 3 mesiacov až 2 rokov. Pre krátkodobú službu nie sú vymenované kroky vzdelania v Moorlands College a v biblicko/teologickom obore podmienkou.

Výzva

Bez počítača sa dnes v jazykových projektoch a v správe už nič nerobí.

Vaša úloha

Ako misionár s Wycliffe podporujete našich spolupracovníkov v jazykových projektoch a kolegov v riadení lingvistických, kancelárskych a obchodných programov, v testovaní, v skladaní a v obsluhe hardware a software, v sieťovej a emailovej administrácii, atď.

Váš profil
 • ste všestranný talent v čo možno najrôznejších oblastiach práce s počítačom a dokážete sa vžiť s veľkou dávkou trpezlivosti aj do málo školených užívateľov, profesionálne im radiť a urobiť z nich úspešných používateľov.
 • ukončené profesijné vzdelanie a prax alebo ukončené štúdium v odbore výpočtovej techniky.
 • 1 rok biblického/teologického vzdelania (alebo ekvivalent k tomu).

Základné vzdelávanie pre život a prácu v mimoeurópskej kultúre v trvaní 6 týždňov Vám poskytne Moorlands College. V niektorých prípadoch môže nasledovať ešte špeciálne vzdelávanie v našej partnerskej organizácii JAARS vo Waxhaw, v USA.

Ponúkame
 • poradenstvo, starostlivosť už počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vašim obdareniam, záujmu a povolaniu.
 • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní, kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní dlhodobo spolupracovať v prekladateľskej oblasti, ale možná je tiež služba trvajúca 3 mesiace – 2 roky. Vyššie vymenované kroky vzdelávania v Moorlands College a v biblickom/teologickom odbore nie sú pre krátkodobú službu podmienkou.

Výzva

Niektoré jazykové skupiny a pracovné územia našich spolupracovníkov sú veľmi odľahlé a po súši alebo vode sotva alebo len veľmi ťažko dosiahnuteľné. Spojenie s okolitým svetom prostredníctvom misijného lietadla je v takých situáciách obrovskou pomocou.

Vaša úloha

Ako misionár s Wycliffe prevážate medzinárodných aj domorodých spolupracovníkov ako aj materiál a lietate na záchranné akcie. V mnohých situáciách je vašou úlohou aj koordinovanie letov, údržba lietadla, logistika pre zásobu náhradných dielov a pohonných látok, dohliadanie na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, atď. Budujete vzťahy s členmi Wycliffe a SIL, ale aj s nadregionálnymi úradmi, starostami miest a inými náboženskými a sekulárnymi organizáciami. Pomáhate a radíte pri plánovaní, stavbe a údržbe nových pristávacích dráh.

Váš profil
 • Vášnivo radi lietate a chceli by ste svoje skúsenosti využiť v misijnej službe. Aj v ťažkých a neobvyklých situáciách si viete zachovať chladnú hlavu. Disponujete organizačným talentom a flexibilitou. Dokážete si predstaviť udržať v chode misijnú leteckú službu aj s minimálnou pomocou a obmedzenými prostriedkami. Dvojité vzdelanie pilot/letecký prístrojový mechanik je výhodou, avšak prichádzajú aj spolupracovníci len s jedným zameraním.
 • Vlastníte platnú licenciu pre komerčné lety s palubným letom, platné osvedčenie Trieda II FAA alebo ekvivalent k tomu, A&P licenciu alebo ekvivalent k tomu, aspoň 500 hodín letu a pokiaľ je možné licenciu na lietadlá s chvostovým kolesom.
 • Máte za sebou aspoň jeden rok biblického/teologického vzdelania alebo ekvivalent k tomu.

Základné vzdelanie pre život a prácu v mimoeurópskom kultúrnom prostredí v trvaní cca 6 týždňov Vám poskytne Moorlands College.

Ponúkame
 • Poradenstvo, sprevádzanie už počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vašim obdareniam, záujmom a povolaniu.
 • Orientáciu cez našu partnerskú organizáciu JAARS (USA).
Dĺžka trvania služby

Vítaná je viacročná služba.